0294-795157 | STEL JE VRAAG

0item(s)

U hebt niets in uw winkelmandje.

Product was successfully added to your shopping cart.

 

Algemene voorwaarden Tablethoes.net

 

Tablethoes.net
Hollandse Kade 10
1391JD Abcoude 

Contactgegevens:

Telefoon:  0294-795157
E-mail:  support@ihoesjes.nl
Chat: rechts onderin

Bedrijfsgegevens:

KvK-nummer: 34352759
BTW-nummer:  NL NL821088385B01
Rekeningnummer: NL22 ABNA 04397 818 68

Versie geldig vanaf: 01 aug 2011

 

Artikel 1 Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “Tablethoes.net”: Groenesteyn IT Consultancy, handelend onder de naam Tablethoes.net, statutair gevestigd te Zijderveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 56148488.
1.2 Wederpartij: een natuurlijke of rechtspersoon die aan Tablethoes.net een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Tablethoes.net. Hier valt zeker onder te verstaan: Stylus pennen.
1.4 Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die deelneemt aan de Diensten van Tablethoes.net .
1.5 Diensten: alle activiteiten die Tablethoes.net uitvoert in opdracht van de Wederpartij.
1.6 De Website van Tablethoes.net: de Website is te vinden via www.Tablethoes.net.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Tablethoes.net en tevens alle overeenkomsten die Tablethoes.net aangaat met haar Wederpartij.
2.2 Wanneer tussen de Wederpartij en Tablethoes.net nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
2.3 De door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Tablethoes.net.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
2.6 Indien Tablethoes.net deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Wederpartij, kunnen daar door de Wederpartij nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 

3.1 Door Tablethoes.net gedane aanbiedingen en/of offertes binden Tablethoes.net niet en gelden slechts als uitnodiging to het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
3.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 De kosten genoemd in artikel 3.2 komen ten laste van de Wederpartij.
3.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Wederpartij verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Tablethoes.net het recht om de prijs in de desbetreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Wederpartij een door Tablethoes.net uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Tablethoes.net akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2 Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de Website van Tablethoes.net alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
4.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Tablethoes.net, door Wederpartij is betaald of zodra Tablethoes.net overgaat tot levering van Producten en/of het verrichten van Diensten.

 

Artikel 5 Levering van Producten & uitvoering van de Diensten

 

5.1 Tablethoes.net gaat over tot levering indien de Wederpartij heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting als omschreven in artikel 9.1.
5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.3 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Tablethoes.net een nadere levertijd opgegeven, waarbij Tablethoes.net zal trachten altijd binnen drie (3) weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.4 Tablethoes.net zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.5 Tablethoes.net heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst, mits Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld.
5.6 Tablethoes.net, Wederpartij en Deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Wederpartij aan Tablethoes.net zijn verstrekt.

 

Artikel 6 Rechten & verplichtingen van de Wederpartij

 

6.1 Wederpartij stelt Tablethoes.net in de mogelijkheid de Producten te leveren en/of Diensten aan te bieden en uit te voeren.
6.2 Wederpartij dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen.
Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt is Tablethoes.net gerechtigd de levering van Producten en/of Diensten voor de Wederpartij op te schorten of te beëindigen, zonder dat Tablethoes.net daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Wederpartij.
6.3 Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Tablethoes.net te leveren Producten of de te verrichten Diensten. Wederpartij vrijwaart Tablethoes.net voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
6.4 Indien Tablethoes.net door toedoen van de Wederpartij niet kan overgaan tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Tablethoes.net als gevolg daarvan zou mogen leiden.
6.5 Wederpartij is verplicht om alle Producten en /of Diensten af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
6.6 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Wederpartij, is Tablethoes.net gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Tablethoes.net haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
6.7 De Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
6.8 Wederpartij heeft volgens de wet kopen op afstand wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden. Tablethoes.net dient wederpartij het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten. De kosten voor retourzending van wederpartij naar Tablethoes.net zijn voor de rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7 Garantie

 

7.1 Wederpartij dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.
Eventuele gebrekkige producten dient Wederpartij direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen Tablethoes.net hiervan op de hoogste stellen.
7.2 Indien de door de Wederpartij geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de Wederpartij Tablethoes.net een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Tablethoes.net niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, dan heeft de Wederpartij het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Tablethoes.net heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.
7.3 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn als bepaald in artikel 7.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Tablethoes.net zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.4 De garantietermijn voor de geleverde Producten is dertig (30) dagen.
7.5 De Wederpartij heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 7 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Wederpartij of indien een gebrek is ontstaan door slijtage.
7.6 Eventuele aanspraken van Wederpartij op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van Wederpartij voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
7.7 Indien Tablethoes.net zich verbindt tot het verrichten van diensten dan is er sprake van inspanningsverplichtingen. Wederpartij kan Tablethoes.net nimmer verantwoordelijk houden voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclamatie doen gelden in geval van dienstverlening door Tablethoes.net.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 

8.1 Indien blijkt dat voor een behoorlijke taakvervulling het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg treden om de overeenkomst aan te passen.
8.2 Indien artikel 8.1 wordt toegepast, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst worden beïnvloed. Tablethoes.net zal de Wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Ook zal Tablethoes.net de Wederpartij van te voren inlichten als de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben.
8.3 Indien een vast bedrag was overeengekomen zal Tablethoes.net daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste bedrag tot gevolg heeft.
8.4 Tablethoes.net zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijzigingen en/of aanvullingen aan Tablethoes.net toegerekend kan worden.

 

Artikel 9 Facturatie en betaling

 

9.1 Tablethoes.net factureert vooraf aan de overeenkomst tot het leveren van Producten of het verrichten van Diensten.
9.2 In overleg met Tablethoes.net kan het factuurbedrag vooraf in termijnen worden betaald.
9.3 Indien Tablethoes.net de Wederpartij tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Wederpartij, Tablethoes.net haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is Tablethoes.net gerechtigd de Diensten aan Wederpartij te staken tot het moment waarop Wederpartij wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die Tablethoes.net uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
9.4 Het uit artikel 10.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan Wederpartij te staken ontstaat pas nadat Tablethoes.net de Wederpartij op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Wederpartij vijf (5) werkdagen, nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming, niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan is onverlet hetgeen bepaald in artikel 9.3 van toepassing.
9.5 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.6 Indien Tablethoes.net kosten heeft moeten maken, welke kosten Tablethoes.net in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Wederpartij ook deze kosten aan Tablethoes.net te betalen.
9.7 In geval Tablethoes.net om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van Wederpartij heeft Wederpartij haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Wederpartij niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.
9.8 De Wederpartij is niet bevoegd door hem aan Tablethoes.net verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Wederpartij op Tablethoes.net, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van Tablethoes.net dan wel de bevoegde rechter.
9.9 Indien het vermoeden bestaat dat de Wederpartij niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd zijn de vorderingen van Tablethoes.net jegens de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Tablethoes.net zoals rapporten, adviezen, informatie, modellen, schetsen, technieken, films, software, (elektronische) bestanden of anderszins, door Tablethoes.net ontwikkelt, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Tablethoes.net of haar licentiegevers.
10.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Tablethoes.net geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij Tablethoes.net, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Tablethoes.net.
10.3 Voor elke in strijd met artikel 10.2 verrichte handeling is de Wederpartij een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00, onverminderd het recht van Tablethoes.net om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
10.4 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.
10.5 Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen, is Wederpartij verplicht Tablethoes.net zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
10.6 Wederpartij is verplicht om de geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-en waterschade, diefstal en anderen.

 

Artikel 11 Annulering

 

11.1 Indien de Wederpartij een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Wederpartij en Tablethoes.net.
11.2 In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de dag van een geplaatste bestelling.
11.3 In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor de verlening van Diensten en/of levering van Producten zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
11.4 Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst gelden de volgende termijnen:
11.5 Levering van Producten:
• Tussen vijf (5) en drie (3) kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Wederpartij vijfendertig (35%) van de opdrachtwaarde te vergoeden;
• tussen drie (3) kalenderweken en zeven (7) werkdagen voor aanvangsdatum dient de Wederpartij vijfenzeventig procent (75%) van de opdrachtwaarde te vergoeden en;
• binnen zeven (7) werkdagen voor aanvangsdatum dient de Wederpartij honderd procent (100%) van de opdrachtwaarde te vergoeden.
11.6 Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Wederpartij wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
11.7 Indien de Wederpartij tussentijds beëindigt,heeft de Wederpartij geen recht op terugbetaling.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 

12.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Wederpartij is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.2 Beide partijen, zowel Wederpartij als Tablethoes.net, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.2 kan Tablethoes.net de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• het vermoeden bestaat dat Wederpartij niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Wederpartij handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Tablethoes.net voortvloeiende verplichting;
• Wederpartij inbreuk maakt op rechten van derden;
• Wederpartij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Tablethoes.net;
• Wederpartij niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven.
12.4 Tablethoes.net is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd.
12.5 Indien Tablethoes.net overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen door de Wederpartij aan Tablethoes.net verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

13.1 Tablethoes.net sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Tablethoes.net geleverde producten en/of de te verrichtten Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Tablethoes.net.
13.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 13.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Tablethoes.net worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
13.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 13.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Tablethoes.net beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tablethoes.net aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tablethoes.net toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
13.5 De aansprakelijkheid van Tablethoes.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij Tablethoes.net onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Tablethoes.net ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
13.6 Aansprakelijkheid van Tablethoes.net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
13.7 De Wederpartij vrijwaart Tablethoes.net tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
13.8 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Tablethoes.net mocht lijden ten gevolge van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

Artikel 14 Overmacht

 

14.1 Tablethoes.net is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
14.2 Tablethoes.net is bij haar activiteiten in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, van Diensten van derden, waar Tablethoes.net weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Tablethoes.net kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Tablethoes.net een overeenkomst is aangegaan.
14.3 Naast het bepaalde in lid 14.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. Hieronder valt te verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tablethoes.net geen invloed kan uitoefenen en hierdoor niet haar aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 15 Klachtenprocedure

 

15.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de Producten en/of voltooiing van de Diensten worden ingediend bij Tablethoes.net.
15.2 Het indienen van een klacht als genoemd in artikel 16.1 schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
15.3 Bij het niet tijdig indienen van een klacht beschreven in artikel 15.1 vervalt het recht op de klachtenprocedure voor de Wederpartij.
15.4 Tablethoes.net is verplicht binnen veertien (14) dagen schriftelijk gehoor te geven over de ingediende klacht aan de Wederpartij. Bij uitzondering kan de termijn van veertien (14) dagen worden verlengd.
15.5 Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal Tablethoes.net de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tablethoes.net partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.2 De Wederpartij en Tablethoes.net zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.